Zvonica kostola Gamla Uppsala.
Album: Uppsala
Dátum: 2023/11
Popis:

Zvonica kostola Gamla Uppsala.