Budova univerzity v Uppsalle.
Album: Uppsala
Dátum: 2023/11
Popis:

Budova univerzity v Uppsalle.